O projekcie


Zostań trenerem Dbajek- Grajek – naucz się jak wykorzystywać Bajkoterapię w pracy z uczniami!

DRABINA ROZWOJU NAUCZYCIELI

Zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych na obszarach  wiejskich województwa mazowieckiego, którzy dotychczas nie uczestniczyli w krótkich formach doskonalenia zawodowego w ramach działania 9.4 POKL (Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty) do udziału w programie szkoleń

BEZPŁATNE SZKOLENIE „DBAJKI-GRAJKI”

obejmujące dwa 2-dniowe zjazdy oraz e-learning, dzięki którym poznasz innowacyjną metodę pracy z uczniami.

Co daje szkolenie DBAJKI-GRAJKI:

  •  wiedzę, jak pomagać dzieciom, które nie radzą sobie w grupie i są przez nią odrzucane oraz jak radzić sobie z agresją w grupie rówieśniczej?
  • metody pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i tymi, które mają za dużo obowiązków w domu;
  • pomoc w codziennej pracy z dziećmi, które uczą się wolniej i z dziećmi bardzo zdolnymi, od których rodzice oczekują zbyt wiele.

Program szkolenia stawia na podnoszenie kompetencji poprzez wprowadzanie kreatywnych rozwiązań obejmujących pełne środowisko szkolne (uczeń, nauczyciel, rodzic) z wykorzystaniem narzędzi takich, jak: bajki terapeutyczne; filmy animowane i gry komputerowe; metodologia pracy z Dbajkami – Grajkami

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnik otrzymuje komplet materiałów dydaktycznych, dostęp do dodatkowych materiałów w ramach e-learningu oraz możliwość konsultacji ze specjalistami, a po zakończonym cyklu certyfikat ukończenia szkolenia.

Uczestnik ma zapewniony nocleg w czasie trwania szkolenia oraz pełne wyżywienie. Ponosi jedynie koszty dojazdu. Formularze zgłoszeniowe dostępne na  www.dbajkigrajki.com .

Szkolenia odbędą się w:

  • Siedlcach 14-15.IX i 5-6.X.2013 oraz 19-20.X. i 9-10.XI.2013 (nabór zakończony)
  • Radomiu 21-22.IX. i 5-6.X.2013 (nabór zakończony) 
  • Ciechanowie 16-17.XI. i 30.XI-01.XII.2013 (dwa zjazdy) (nabór zakończony)
  • Ostrołęce 23-24.XI. i 14-15.XII.2013 (dwa zjazdy) (nabór zakończony)

W 2014 roku szkolenia odbędą się w:

  • Radomiu 11-12.I i 25-26.I.2014 (dwa zjazdy) (nabór zakończony)
  • Siedlcach 18-19.I i 8-9.II.2014 (dwa zjazdy) (nabór zakończony)
  • Ciechanowie 1-2.III i 15-16.III.2014 (dwa zjazdy) (nabór zakończony)

 

Naucz się jak wykorzystywać bajkoterapię w pracy z uczniami, wzmocnij motywację i podnieś swoje kompetencje zawodowe razem z Drabiną Rozwoju Nauczycieli!

Uwaga: W szkoleniu nie może wziąć udział nauczyciel, jeżeli skorzystał już z krótkich form doskonalenia zawodowego tzn szkoleń i kursów dla nauczycieli, trwających co najmniej 40 godzin szkoleniowych (z wyłączeniem studiów podyplomowych oraz studiów wyższych) finansowanych w ramach działania 9.4 POKL.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pliki do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy : wersja .pdf , wersja .doc

Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić i podpisać (część „zaświadczenie o zatrudnieniu” wymaga podpisu i pieczęci kierownictwa placówki) i odesłać na adres: fundacja@drabina.org lub na numer faksu 22 6464838

Oryginał formularza należy przesłać pocztą na adres: Fundacja Drabina Rozwoju, ul. Dobra 5/2, 00-384 WARSZAWA lub przekazać je organizatorowi pierwszego dnia szkolenia.

Fundacja Drabina Rozwoju od marca 2011 roku w ponadnarodowym partnerstwie ze stowarzyszeniem niemieckim Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V realizuje projekt  „Dbajki Grajki multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych”.

Celem głównym projektu było stworzenie multimedialnego programu opartego na animowanych filmach psychoedukacyjnych, interaktywnych grach komputerowych, scenariuszach zajęć i ćwiczeń kształtujących kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Użytkownikami projektu jest kadra pedagogiczna ze Szkół Podstawowych w tym: Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pedagodzy, Psychologowie

Bezpośrednimi użytkownikami w trakcie realizacji projektu była kadra pedagogiczna z województwa wielkopolskiego, która w trakcie jego realizacji uczestniczyła w fazie wdrażania i testowania.

W ramach projektu przeszkoliliśmy użytkowników w zakresie:


a) Technik twórczości w procesie dydaktycznym

b) Metody bajkoterapii

c) Obsługi narzędzia i prowadzenia zajęć z jego użyciem


Ponadto  użytkownicy uczestniczyli w zajęciach superwizyjnych, na których omówione zostały praktyki wdrażania narzędzia oraz wszelkie sugestie i ewentualne trudności w jego wdrażaniu.Innowacyjność

Innowacyjność naszego projektu przejawia się w tym, że proponowane przez nas rozwiązanie obejmuje działaniem ucznia tzw. trudnego, który dotychczas w niewielkim stopniu korzystał z pomocy. Koncepcja psychoedukacyjnego multimedialnego narzędzia jest rozwiązaniem nowatorskim, dotychczas niestosowanym, a jednocześnie opartym na dwóch sprawdzonych modelach pracy: bajkoterapii  i multimediach (gry i  filmy) oraz adekwatnym do grupy docelowej  i jej zainteresowań. Narzędzie, które proponujemy łączy metody pracy psychologiczno-pedagogicznej z filmami i grami komputerowymi opartymi o sprawdzoną i przynoszącą znakomite efekty metodą terapii - tzw. Bajkoterapią. Wypracowując narzędzie kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie kompetencji twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów.
 

Innowacyjność rozwiązania przejawia się także w tym, że program obejmuje oddziaływaniem całe środowisko szkolne (ucznia, nauczyciela, rodzica). Zawiera aktywne multimedialne metody włączające zarówno osoby pracujące z dziećmi, jak i samego ucznia. Nauczanie i przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób niekonwencjonalny. Zajęcia z użyciem produktu będą motywowały ucznia do działania twórczości myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Poprzez multimedialne narzędzie uczeń przeżywając fabułę i narrację przeżywa różne emocje bohaterów. Pozwala mu to identyfikować się z postaciami i razem z nimi nabywać umiejętności psychospołeczne.W maju 2011 roku odbyło się w ramach projektu Seminarium Inaugurujące Projekt, w trakcie którego uczestnicy mogli zapoznać się z założeniami programu „Dbajki Grajki – multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych”.
 

W seminarium wzięło udział 101 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały.

seminarium

seminariumseminariumProjekt realizujemy w ponadnarodowym partnerstwie ze stowarzyszeniem niemieckim  InterKurturelle
Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V (Stowarzyszenie Kompetencji Interkulturowych)
Partner testował już narzędzie w Niemczech w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Berlinie. Następnym etapem będzie jego wdrażanie.

Instytucja Pośrednicząca Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu -  www.efs.wup.poznan.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl


Organizatorzy:
Kapitał ludzkiDrabina rozwojuUnia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU

Nazwa produktu Ilość Cena