O projekcie

Fundacja Drabina Rozwoju od marca 2011 roku w ponadnarodowym partnerstwie ze stowarzyszeniem niemieckim Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V realizuje projekt  „Dbajki Grajki multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych”.

Celem głównym projektu było stworzenie multimedialnego programu opartego na animowanych filmach psychoedukacyjnych, interaktywnych grach komputerowych, scenariuszach zajęć i ćwiczeń kształtujących kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Użytkownikami projektu jest kadra pedagogiczna ze Szkół Podstawowych w tym: Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pedagodzy, Psychologowie

Bezpośrednimi użytkownikami w trakcie realizacji projektu była kadra pedagogiczna z województwa wielkopolskiego, która w trakcie jego realizacji uczestniczyła w fazie wdrażania i testowania.

W ramach projektu przeszkoliliśmy użytkowników w zakresie:


a) Technik twórczości w procesie dydaktycznym

b) Metody bajkoterapii

c) Obsługi narzędzia i prowadzenia zajęć z jego użyciem


Ponadto  użytkownicy uczestniczyli w zajęciach superwizyjnych, na których omówione zostały praktyki wdrażania narzędzia oraz wszelkie sugestie i ewentualne trudności w jego wdrażaniu.Innowacyjność

Innowacyjność naszego projektu przejawia się w tym, że proponowane przez nas rozwiązanie obejmuje działaniem ucznia tzw. trudnego, który dotychczas w niewielkim stopniu korzystał z pomocy. Koncepcja psychoedukacyjnego multimedialnego narzędzia jest rozwiązaniem nowatorskim, dotychczas niestosowanym, a jednocześnie opartym na dwóch sprawdzonych modelach pracy: bajkoterapii  i multimediach (gry i  filmy) oraz adekwatnym do grupy docelowej  i jej zainteresowań. Narzędzie, które proponujemy łączy metody pracy psychologiczno-pedagogicznej z filmami i grami komputerowymi opartymi o sprawdzoną i przynoszącą znakomite efekty metodą terapii - tzw. Bajkoterapią. Wypracowując narzędzie kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie kompetencji twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów.
 

Innowacyjność rozwiązania przejawia się także w tym, że program obejmuje oddziaływaniem całe środowisko szkolne (ucznia, nauczyciela, rodzica). Zawiera aktywne multimedialne metody włączające zarówno osoby pracujące z dziećmi, jak i samego ucznia. Nauczanie i przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób niekonwencjonalny. Zajęcia z użyciem produktu będą motywowały ucznia do działania twórczości myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Poprzez multimedialne narzędzie uczeń przeżywając fabułę i narrację przeżywa różne emocje bohaterów. Pozwala mu to identyfikować się z postaciami i razem z nimi nabywać umiejętności psychospołeczne.W maju 2011 roku odbyło się w ramach projektu Seminarium Inaugurujące Projekt, w trakcie którego uczestnicy mogli zapoznać się z założeniami programu „Dbajki Grajki – multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych”.
 

W seminarium wzięło udział 101 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały.

seminarium

seminariumseminariumProjekt realizujemy w ponadnarodowym partnerstwie ze stowarzyszeniem niemieckim  InterKurturelle
Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V (Stowarzyszenie Kompetencji Interkulturowych)
Partner testował już narzędzie w Niemczech w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Berlinie. Następnym etapem będzie jego wdrażanie.

Instytucja Pośrednicząca Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu -  www.efs.wup.poznan.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl


Organizatorzy:
Kapitał ludzkiDrabina rozwojuUnia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU

Nazwa produktu Ilość Cena