O projekcie

 

Fundacja Drabina Rozwoju wypracowała w partnerstwie ponadnarodowym  ze stowarzyszeniem niemieckim Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V innowacyjny  projekt  „Dbajki Grajki multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych”.

Dbajki Grajki to  multimedialny program oparty na metodzie bajkoterapii.
Odbiorcami projektu jest kadra pedagogiczna ze Szkół Podstawowych w tym: dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, bibliotekarz, wychowawcy, trenerzy, psychoterapeuci itp. - całe środowisko zawodowe, które pracuje z dziećmi do 12 roku życia.  

 

Wypracowane produkty to  trzy filmy animowane, trzy interaktywne gry komputerowe, przewodnik dla prowadzącego zajęcia, scenariusze zajęć i ćwiczeń kształtujących kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

FILMY PSYCHOEDUKACYJNE :

 

Film pierwszy „WIELOGŁOWY POTWÓR” przedstawia logikę i dynamikę grupowego procesu prześladowania oraz pokazuje typowe role tego procesu: ofiarę, głównego prześladowcę, jegopopleczników i milczącą większość. Porusza także problem odmienności – zarówno spowodowanej cechami indywidualnymi, jak i wynikającej z przynależności do mniejszości kulturowej (problem imigrantów). 

wielogłowy potwór

Film drugi „PRACA DOMOWA” opowiada o wpływie sytuacji domowej dzieci na ich funkcjonowanie w szkole i grupie oraz wyniki w nauce. Pokazuje jaką rolę gra bieda i obciążenie dziecka obowiązkami domowymi, a także mówi o destrukcyjnym wpływie konfliktów rodzinnych i nie liczenia się z jego zdaniem na psychikę.

praca domowa

Film trzeci „WYŚCIG” przedstawia problem zróżnicowania możliwości intelektualnych dzieci i jego konsekwencje w środowisku szkolnym. Pokazane jest dziecko o niższych niż przeciętna możliwościach intelektualnych, które nie ma w domu wsparcia w nauce oraz dziecko bardzo zdolne i pracowite, ale obciążone nadmiernymi oczekiwaniami rodziców, co powoduje u niego perfekcjonizm. Każde z nich jest wyobcowane  i potrzebuje pomocy.

wyscig

 

ZAPRASZAMY DO WSPOŁPRACY !

Innowacyjność

Innowacyjność naszego projektu przejawia się w tym, że proponowane przez nas rozwiązanie obejmuje działaniem ucznia tzw. trudnego, który dotychczas w niewielkim stopniu korzystał z pomocy. Koncepcja psychoedukacyjnego multimedialnego narzędzia jest rozwiązaniem nowatorskim, dotychczas niestosowanym, a jednocześnie opartym na dwóch sprawdzonych modelach pracy: bajkoterapii  i multimediach (gry i  filmy) oraz adekwatnym do grupy docelowej  i jej zainteresowań. Narzędzie, które proponujemy łączy metody pracy psychologiczno-pedagogicznej z filmami i grami komputerowymi opartymi o sprawdzoną i przynoszącą znakomite efekty metodą terapii - tzw. Bajkoterapią. Wypracowując narzędzie kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie kompetencji twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów.
 

Innowacyjność rozwiązania przejawia się także w tym, że program obejmuje oddziaływaniem całe środowisko szkolne (ucznia, nauczyciela, rodzica). Zawiera aktywne multimedialne metody włączające zarówno osoby pracujące z dziećmi, jak i samego ucznia. Nauczanie i przyswajanie wiedzy odbywa się w sposób niekonwencjonalny. Zajęcia z użyciem produktu będą motywowały ucznia do działania twórczości myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Poprzez multimedialne narzędzie uczeń przeżywając fabułę i narrację przeżywa różne emocje bohaterów. Pozwala mu to identyfikować się z postaciami i razem z nimi nabywać umiejętności psychospołeczne.

Projekt realizujemy w ponadnarodowym partnerstwie ze stowarzyszeniem niemieckim  InterKurturelle

Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V (Stowarzyszenie Kompetencji Interkulturowych)
Partner testował już narzędzie w Niemczech w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Berlinie. Następnym etapem będzie jego wdrażanie.

Instytucja Pośrednicząca Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu -  www.efs.wup.poznan.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl


Organizatorzy:
Kapitał ludzkiDrabina rozwojuUnia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU

Nazwa produktu Ilość Cena